Integritetspolicy

När du köper produkter från Acurie behandlar vi dina personuppgifter. Det är Acurie AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi använder dina personuppgifter och vem vi delar dem med. 

Personuppgifter

När du köper produkter av Acurie behöver vi behandla personuppgifter om dig för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Vi använder dina uppgifter för att hantera ditt köp, leverera produkterna till dig och hantera betalningar i samband med ditt köp. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att fullgöra köpeavtalet mellan dig och Acurie (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen). Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att hantera ditt köp.

Vissa uppgifter om dig och ditt köp är vi skyldiga att spara i sju år för att uppfylla kraven i den svenska bokföringslagstiftningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen). De personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt bokföringslagstiftningen hanterar vi på ett sådant sätt att de inte längre är tillgängliga i den dagliga verksamheten. 

När du skriver upp dig för att få Acuries nyhetsbrev så behöver vi din e-postadress för att kunna leverera nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen).

Dela data

Acurie använder några externa leverantörer för hantera ditt köp. Vi delar de personuppgifter som behövs för att de externa parterna ska kunna uppfylla det uppdrag som de fått från Acurie. 

Shopify tillhandahåller vår e-handelsplattform och behandlar när de utför det uppdraget vissa personuppgifter för Acuries räkning. Shopify är en amerikansk leverantör vilket innebär att vi överför dina personuppgifter till USA. Som stöd för överföringen har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder i form av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46.2 c dataskyddsförordningen). 

Klarna hanterar på Acuries uppdrag betalningar vilket innebär att de får tillgång till dina betalningsuppgifter när du väljer Klarna som betalningsmetod. 

Postnord leverar Acuries produkter och behöver för detta uppdrag få tillgång till uppgifter om ditt namn och leveransadress. 

Dina rättigheter

I dataskyddsförordningen finns det ett antal rättigheter som vi vill informera dig om. Vill du göra gällande någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du kontakta hello@acurie.se

Registerutdrag 

Det finns en rätt till tillgång (artikel 15 dataskyddsförordningen). Det betyder att du kan få en bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas. Om personuppgifter behandlas om dig kan du också få tillgång till uppgifterna i ett registerutdrag, tillsammans med information om behandlingen.

Rättelse 

Det finns en rätt till rättelse (artikel 16 dataskyddsförordningen). Det betyder att det är möjligt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du som registrerad anser att uppgifter som behandlas om dig är felaktiga är det är även möjligt för dig att begära begränsning av personuppgifterna, se nedan.

Radering 

Det finns en rätt till radering (artikel 17 dataskyddsförordningen). Det betyder att det i vissa situationer finns en skyldighet för den som är personuppgiftsansvarig att radera dina personuppgifter. Personuppgifter ska på begäran raderas när det inte längre är nödvändigt att behandla dem för att uppfylla ändamålet med behandlingen, när personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt eller när personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Personuppgifter ska också raderas om en registrerad invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Rätten att bli raderad har några begränsningar som kan påverka dina möjligheter att få dina personuppgifter raderade hos Acurie. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte när behandlingen är nödvändig för utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 17.3 b dataskyddsförordningen). 

Begränsning av behandling 

Det finns en rätt till begränsning av behandling (artikel 18 dataskyddsförordningen). Det betyder att du i vissa situationer har möjlighet att få lagrade personuppgifter markerade i syfte att begränsa behandlingen av dessa i framtiden. Om du bestrider personuppgifternas korrekthet är det möjligt att få behandlingen begränsad under den tid som Acurie kontrollerar om personuppgifterna är korrekta. Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du begära att få användningen av uppgifterna begränsade istället för att få dem raderade. När Acurie inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk är det möjligt att få behandlingen begränsad. Slutligen är det möjligt att få behandlingen begränsad under den tid som Acurie kontrollerar om våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl när du gjort en invändning mot en behandling.  

Undantag från rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning 

Rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning gäller inte när den som är personuppgiftsansvarig inte kan identifiera dina personuppgifter (artikel 11 dataskyddsförordningen).

Dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet gäller när behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av de rättsliga grunderna avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat (artikel 20 dataskyddsförordningen). Rätten innebär att det är möjligt för dig att begära att den personuppgiftsansvarige överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Invändning mot behandling 

Det finns en rätt att göra invändningar mot en behandling (artikel 21 dataskyddsförordningen). Det betyder att du kan göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du gjort en invändning så får Acurie fortsätta behandla dina personuppgifter om det är möjligt att påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina berättigade intressen, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du som registrerad gjort en invändning mot en behandling är det är även möjligt att begära begränsning av personuppgifterna så som framgår ovan.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med Acurie för att få veta mer om vår personuppgiftshantering eller för att göra gällande någon av dina rättigheter kan du kontakta hello@acurie.se

Klagomål

Om du är missnöjd med hur Acurie behandlar dina personuppgifter har du alltid möjlighet att lämna ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.